تمــاس با ما

آدرس: استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خیابان غفاری، غفاری 19،  پلاک 8

تلفن تماس: 3132 56(98+)-31610 56(98+)

مسئول فروش: 6095 334 915 98+

ایمیل: info@kiankhak.co